เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ุ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คำสั่ง/ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

TOR การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท

เอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท

ราคากลาง การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท