ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

คำสั่ง/ประกาศ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2