เกี่ยวกับหน่วยงาน

ว่าง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้าเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสรินักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ