คลังเก็บ: บริการของเรา

กิจกรรม/ โครงการและผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ เพชรบุรีสร้างสุข ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ