การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คนไทยทุกคนจะชินกับภาพที่เวลาพระองค์เสด็จที่แห่งใดจะทรงมีกล้องถ่ายรูปและแผนที่ติดไปด้วยเสมอ เป็นการแสวงหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่การวางแผนพัฒนาที่ตรงกับปัญหาของพื้นที่ โดยพระองค์ได้พระราชทานแนวทางการทำงานว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ถือเป็นหัวใจหลักที่กรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นายอภิชาตกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)