โครงการ “ เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”

จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีดำริให้พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่การพัฒนาของจังหวัด จำนวน ๕๘๖ หมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ “ เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการวัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน2. เพื่อให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดแบบอย่างที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในระดับหมู่บ้านครอบคลุมทั้งจังหวัด3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีการสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)