แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

               การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการบริหารจัดการที่เกิดจากการ รวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง โดยการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิก เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางทางการเงินของหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายหรือสาหรับการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สามารถรองรับภารกิจในการเป็นศูนย์กลาง ทางการเงินให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการบริหาร จัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกัยาเสพติด

2.การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

3.การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม

4.การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด

5.ความร่วมมือระหว่างประเทศ

6.การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

7.การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

8.การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

เกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

๑.มีผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรมเป็นรูปธรรม

๒.สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือ

๓.ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนเดือนละ ๑ ครั้ง

๔.กิจกรรมยึดหลักพึ่งตนเอง

๕.มีกฎทางสังคมเรื่องยาเสพติดและมีการบังคับใช้

๖.มีกลไกลเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชน

๗.ค้นหาผู้เสพอยู่เสมอไม่ปิดบัง

๘.มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๙.มีประชามติในหมู่บ้าน/ชุมชนยินดีเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๑๐.มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับ

๑๑.มีกิจกรรมบูรณาการกับองค์กรต่างๆ

๑๒.มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี

(Visited 1 times, 1 visits today)