แผนชุมชนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แผนชุมชนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แผนชุมชน คือ ผลของการบริหารจัดการให้ชุมชนเรียนรู้จนสามารถกำหนดเป้าหมายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงการในลักษณะที่ชุมชนทำได้เอง ทำร่วม และขอรับการสนับสนุน เพื่อผลแห่งการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  อยู่ดีมีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงประสานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณหรือด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนเราต้องมีภูมิต้านทานอย่างมาก ในด้านการสร้างความต้านทานคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนกับชุมชน ซึ่งได้มาจากความสามัคคีของคนในครัวเรือน หรือในชุมชน  ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน  โดยใช้พลังจากคนชุมชนร่วมกัน และไม่รอขอความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว  เราต้องเริ่มจากคนในครัวเรือนหรือในชุมชนก่อน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และดำเนินการ พร้อมรับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน  ร่วมทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เรื่องในชุมชนของพวกเราเท่านั้นเอง  เมื่อการประชุมคราวที่แล้วได้ให้การบ้านทุกคุ้มไปแล้วว่า ให้ทุกคุ้มบ้านไปประชุมแล้วเขียนปัญหาในคุ้มของท่านแล้วมาพูดคุยกันในเวทีวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องขั้นตอนในการจัดทำแผนชุมชนต้องเริ่มดำเนินการ ดังนี้

๑. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๒. เตรียมความพร้อมข้อมูลและพื้นที่  “ข้อมูล”   ได้แก่ จปฐ. และ ข้อมูล กชช.๒ค สภาพชุมชนอื่นๆ เช่น การเกษตร สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ทุนทางสังคม ได้แก่ บุคคลภูมิปัญญา ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ ทุนของชุมชนเป็นอย่างไร เอื้อต่อการวางแผนของชุมชนอย่างไร

๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชน  โดยการใช้เวทีประชาคม เพื่อวางแนวทางการจัดทำแผนชุมชน

 1. คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 2. ความร่วมมือของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติ ที่เอื้ออาทรต่อกัน
 3. นำแผนชุมชนที่ได้ไปดำเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยชุมชนร่วมกันดำเนินการเอง ประสานภาคีการพัฒนาทุกหน่วย ประสานแผนชุมชนกับแผนระดับตำบล ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป
 4. ติดตาม สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลการทำงาน ประกาศผลสำเร็จในการทำงานของคนในชุมชน
 5. สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้
 6. คนในชุมชนสามารถวางแผนและจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน

มติที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการจัดเวทีประชาคมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

มติที่ประชุม               –

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

จากการที่พวกเราได้ไปหาปัญหาในแต่ละคุ้มบ้านมาเรียบร้อยแล้ว  และถ้าชุมชนเราทำแผนชุมชนแล้วชุมชนของเราจะได้อะไร  ดิฉันก็มีความประสงค์จะให้พวกเรา ช่วยกันคิดถึงปัญหาของชุมชนของเราว่ามีอะไรบ้าง เพราะจากการที่พวกเราอยู่ในชุมชนก็ย่อมทำให้ทราบถึงปัญหาภายในชุมชนเป็นอย่างดี แต่ปัญหาที่พวกเราทำมายังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการพื้นฐาน ทั้งสิ้น เช่น    โครงการขุดลอกคลอง ลงลูกรังถนน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างเตาเผาขยะ ติดตั้งป้ายจราจร เป็นต้น อยากให้พวกเรากับไปคิดกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือจะเป็นกิจกรรมที่เล็กๆน้อยๆที่ชุมชนของเราทำเองได้และทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา    ประชาคมเวลา  18./ การกำจัดวัชพืชในคูคลอง
ก็ไม่อยากให้พวกเรามองข้าม อยากให้นำมาใส่ไว้ในแผนชุมชนด้วย ขอให้พวกเรากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง คือให้แต่ละคุ้มบ้านไปค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้มีองค์ความรู้ มีความสามารถ ทักษะ ที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อจะได้มีการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ของท่านผู้มีภูมิปัญญาเหล่านี้ต่อไป

และการที่เราจัดทำแผนชุมชนแล้วชุมชนของเราจะได้อะไร

๑. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๒. คนในชุมชนได้เห็นข้อดี โอกาส และข้อจำกัดของชุมชน ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย

๓. คนในชุมชน มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุม

๔. คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

๕. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

๖. ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน

๗. คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๘. ความร่วมมือของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่เอื้ออาทรต่อกันได้

๙. ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน

๑๐. สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

เมื่อพวกเราทุกคนเข้าใจแล้วว่าแผนชุมชนคืออะไร และถ้าชุมชนของเราทำแผนชุมชนแล้วชุมชนของเราจะได้อะไร ผมก็มีความประสงค์จะให้พวกเรากลับไปคิดทบทวนถึงปัญหาของชุมชนของเรามีอะไรบ้าง คุ้มละอย่างน้อย ๑๐  ปัญหา แล้วเรากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันหลัง แล้วจะแจ้งไปกับหัวหน้าคุ้มว่าเราจะมาพูดคุยกันในวันที่เท่าไหร่ เพราะกระบวนการจัดทำแผนชุมชนต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเสร็จ ต้องมีการย้อนกลับมาพูดคุยกันทบทวน ซึ่งต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีก  จนกว่าจะสามารถใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอีกเรื่องที่ดิฉันอยากจะฝากไว้เนื่องจากหมู่บ้านของเราได้มีปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ผู้มีองค์ความรู้ มีความสามารถ ทักษะ ที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อจะได้มีการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ของท่านผู้มีปัญญาต่อไปนั้น โดยให้เสนอชื่อว่าจะเสนอใครบ้าง  และสรุปได้ดังนี้

 1.          นางถนอม  คงยิ้มละมัย  มีความรู้ความชำนาญเรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ
  (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
 2.           นส.หยด  จอกถม  มีความชำนาญในเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ (การขับร้องเพลง
  ไทยทรงดำ)
 3.          นายหัน  อ่อนยิ่ง   มีความรู้ความชำนาญด้านหัตถกรรม การกลึงไม้ตาล
 4.          นายช้อย  ทองสัมฤทธิ์  มีความรู้ความชำนาญด้านหัตถกรรม การกลึงไม้ตาล
 5.          นายเทอดทูล  ห้วยคำ  มีความชำนาญในเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ (การตัดเย็บ
  เสื้อผ้าไทยทรงดำ)
 6.          นางนาค ย้อมสี  มีความชำนาญในเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ (การทอผ้าไทยทรงดำ)
(Visited 1 times, 1 visits today)