หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ต่อไปนี้ เดิมบ้านหนองขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน ตำบลสามพระยา ต่อมาได้แยกออกจากหมู่ 13 บ้านหนองโสน ตำบลสามพระยา มาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อว่าบ้านหนองเขื่อน บางคนก็เรียกบ้านหนองกั้นเขื่อนแต่มีชาวบ้านบางส่วนเรียกบ้านหนองกงเขื่อน จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านไม่มีใครทราบว่า ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านหนองเขื่อน ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มารวมกลุ่มกันตั้งบ้านเรือน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม จนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาจึงถึงปัจจุบัน เนื่องจากตำบลสามพระยาเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างมาก ต่อมาในปี 2525 จึงได้แยกตำบลออกมาเป็นตำบลไร่ใหม่พัฒนา เดิมในพื้นที่หมู่บ้านหนองเขื่อน การเดินทางมีเพียงทางเกวียนเท่านั้น ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างถนนดินขึ้นมา เพื่อให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น และได้มีการพัฒนาถนนขึ้นมาเรื่อยๆ เดิมจากเป็นถนนดินก็เปลี่ยนเป็นถนนดินแดง(ถนนลูกรัง) จนในปัจจุบันพัฒนามาเป็นถนนลาดยางในบางเส้นทาง ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น และบ้านหนองเขื่อนได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เมื่อปี 2558 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหนองเขื่อนมามีผู้ใหญ่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันรวม 4 คนแต่มีการเลือกตั้งทั้งหมด 5 ครั้ง ด้วยกันคือ 1. นายชลอ พูลเพิ่ม เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2522-2530 รวม 8 ปี 2. นายเปลี่ยว เปาเล้ง เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2530-2544 รวม 14 ปี 3. นายจรูญ เปาเล้ง เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2544-2549 รวม 5 ปี 4. นายสมาน เสือทอง เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2549-2554 รวม 5 ปี 5. นายจรูญ เปาเล้ง เป็นผู้ใหญ่คนปัจจุบันและเป็นกำนันตำบลไร่ใหม่พัฒนาด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการของหมู่บ้าน – นายจรูญ เปาเล้ง กำนัน การติดต่อโทร 080-6591679 – นางเครือมาศ หมอนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา 1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อน 1) นายทิน พุธชาติ 2) นายธนวัฒน์ มังสา เอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ อัตลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ หมู่บ้านหนองเขื่อน เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งศึกษาดูงาน และการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอพียง วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมใจก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน 1. วางระบบการจัดเก็บน้ำประปาใหม่โดยให้ชาวบ้านมาจ่ายที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองเขื่อนโดย ให้คนจดมาตรและคนเก็บเงินคนละคนกันและมีคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบอีกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต 2. ให้ชาวบ้านชำระเงินกู้กองทุนเงินล้าน ให้หมดภายในระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี โดยแบ่งชำระเป็นราย เดือน โดยให้ชำระผ่านสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองเขื่อน เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักการออมและปลดหนี้ไปเรื่อยๆ จะได้ไม่เหนื่อยหาเงินก้อนมาชำระหนี้ 3. เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้นคณะกรรมการก็จะเข้าไปดูแลไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆได้โดยไม่ต้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตกลงกันเองได้ 4. มีการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านซึ่งใช้ในการประชุมต่างๆโดยใช้งบโครงการตำบลละ 5 ล้าน ทำให้มีสถานที่สำหรับกรรมการและชาวบ้านประชุมอย่างสะดวกสบาย 5. มีการขยายผลการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มสมาชิกจำนวน 30 ครัวเรือน 6.จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอบรมเรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 7. มีการจัดกิจกรรมทำบุญในทุกเทศกาล เช่น เข้าพรรษา สงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ เพื่อให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 8. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อทำแผนของหมู่บ้านและให้ชาวบ้านเสนอข้อคิดเห็นโดยมีชาวบ้านมาร่วมมากกว่าร้อยละ 50% 9. จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ และกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติด้วย 10. จัดกิจกรรมป้าสอนหลานสานตะกร้า คือใช้คนในชุมชนที่มีความสามารถในการสานตะกร้ามาสอนคนรุ่นหลังสานตะกร้าไว้สำหรับจำหน่ายและเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้มีสืบไปถึงคนรุ่นหลังด้วย 11. มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาการว่างงานของชาวบ้านโดยนำความรู้เกี่ยวกับการทำขนมและอื่นๆ มาสอนเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พช. อำเภอชะอำ และกศน. อำเภอชะอำ 12. มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลในทุกๆโครงการโดยมี พช. อำเภอชะอำเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)