หมู่บ้านสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560 บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา บ้านหนองเข้ 

              บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นที่ลุ่มและมีหนองน้ำใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งที่มีจระเข้อาศัยอยู่ โดยประชาชนในหมู่บ้านเคยพบจระเข้ ก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านจระเข้” ชุมชนนี้เป็นชุมชนไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) คนพื้นที่นี้เรียกว่า “บ้านหนองเข้” ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6 เสมือนเป็นหมู่บ้านเดียวกัน 

 ข้อมูลด้านภูมิประเทศ   

บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่ สภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีอ่างน้ำ 1 แห่ง มีคลองชลประทานไหลผ่าน มีคลองน้ำทิ้งน้ำ 1 แห่ง สภาพดินเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านยกพื้นสูงทรงสมัยเก่า มีฉางข้าวไว้ในบริเวณบ้าน แต่ในปัจจุบันลักษณะของบ้านเรือนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพเศรษฐกิจ คือ มีการสร้างเป็นบ้านเดี่ยว บ้าน 2 ชั้น ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/จุดเรียนรู้

  บ้านหนองเข้ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอเขาย้อย จึงไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จะมีวัดหนองปรง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง แต่มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านหลายแห่ง ดังนี้

  1. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
  2. แหล่งเรียนรู้พิธีกรรมไทยทรงดำ
  3. แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทรงดำ
  4. อ่างเก็บน้ำห้อยหิ่ง  

   วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน   “ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตรก้าวหน้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

  1. มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ดีงาม สามารถเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน/ตำบล
  2. มีความสามัคคีร่วมมือกันอย่างเป็นกลุ่ม
  3. กองทุนในชุมชน ได้แก่กองทุนหมู่บ้าน
  4. มีแรงงานฝีมือในหลายๆ ก้าน เช่น กลึงไม้ตาล ทอผ้า ซ่อมจักรยานยนต์ ก่อสร้าง เป็นต้น
  5. มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
  6. มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อ่างเก็บน้ำห้อยหิ่ง
(Visited 1 times, 1 visits today)