สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)