สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ เพชรบุรีสร้างสุข ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลตามที่ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่การพัฒนาของจังหวัด จำนวน 586 หมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2559 ภายใต้โครงการ “เพชรบุรีสร้างสุขด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลในปี 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ปรากฏผลเป็นรูปธรรม จึงดำเนินการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมแกนนำหมู่บ้าน ส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ ที่เข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนอย่างไรก็ตาม ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ แกนนำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมและตั้งใจทำงานพัฒนาชุมชนนำความรู้ความสามารถทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ต่อไปจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมีดำริ ให้พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกหมู่บ้าน ในปี งบประมาณ 2559 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเป็นหน่วยงานเลขานุการในการขับเคลื่อน สำนักงานพัฒนานาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการในคณะทำงานพิธี MOU

(Visited 1 times, 1 visits today)