พัฒนาชุมชนเพชรบุรีผุดไอเดียโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ‘คนเพชร’

พัฒนาชุมชนเพชรบุรีผุดไอเดียโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ‘คนเพชร’

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ และลดความเลื่อมล้ำ การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้”

จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายในการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ ภายใต้กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2) เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ 5) สร้างสุขภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีชาวเพชร 6) การอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม

จังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนการดำเนินงานการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข การพัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชน และการส่งเสริมระบบบริหารจัดการชุมชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ดังเช่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน “คนเพชร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน 2558 พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน”คนเพชร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์การ และเครือข่ายองค์การชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ได้ทราบ และเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้าน และสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน ตามเป้าหมายคือ 1.ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรประชาชน และประชาชนในพื้นที่ตามโครงการฯ จำนวน 8 อำเภอ รวม 8 หมู่บ้านๆ ละ 100 คน รวม 800 คน และ2. ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ จำนวน 50 คนต่อครั้ง 8 ครั้ง รวม 400 คน ในระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง/อำเภอ (8 ครั้ง) เริ่มครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2558 ประกอบด้วย 1) บ้านย่านซื่อ หมู่ 2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม 2) บ้านเทพราช หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง 3) บ้านไร่สะท้อน หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด 4) บ้านหนองนางจีน หมู่ 4 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี 5) บ้านถ้ำเสือ หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 6) บ้านโป่งเก้งพัฒนา หมู่ 8 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ 7) บ้านห้วยกระแทก หมู่ 1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย 8) บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 5 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง

ส่วนขั้นดำเนินการประกอบด้วย 1) จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน “คนเพชร” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรประชาชน และประชาชน โดยมี ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้แทน 2) ผู้ว่าฯและคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้แทน เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ครัวเรือนในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนในหมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ 3-6 ครัวเรือน 3) ผู้ว่าฯ และคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้แทน เยี่ยมชมครัวเรือนตัวอย่างในหลายๆ ด้าน เช่น ครัวเรือนที่พัฒนาตัวอย่าง ครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนที่มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมดีเด่น ประมาณ 3-6 ครัวเรือน 4) ผู้ว่าฯ และคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้แทน เยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1-2 กลุ่ม 5) ผู้ว่าฯ และคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้แทน มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพใหญ่) ให้กับหมู่บ้านเพื่อประดับไว้ ณ ศูนย์กลางของหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ เด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพ แก่คนสูงอายุ และคนพิการที่ด้อยโอกาส 6) คณะผู้ว่าฯ รับประทานอาหารร่วมกันกับประชาชนในชุมชน 7) กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เปิดป้ายหมู่บ้าน เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ฯ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ฯลฯ

สำหรับขั้นประเมินผลติดตามและรายงานผลนั้น เราประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์การ และเครือข่ายองค์การชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากแบบสอบถาม ติดตามผล การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับจากเวทีการพูดคุย

อย่างไรก็ดี ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ จังหวัดเพชรบุรีจะได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน รวมถึงประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์การ ผู้นำเครือข่ายองค์การชุมชน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น เข้าใจ และสามารถนำนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเพชรบุรี มาวางแผนพัฒนา และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนหมู่บ้าน/ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป.

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง เพชรบุรี/รายงาน

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/bmnd/2103647 http://www.ryt9.com/s/bmnd/2103647

(Visited 1 times, 1 visits today)