หมู่บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะคร้ออำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะคร้ออำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

1.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เป็นกลุ่มคนแยกมาจากตำบลห้วยท่าช้าง และตำบลหนองปรง เป็นพื้นที่ติดเชิงเขา และที่ราบชัน มีลำห้วยอยู่ในหมู่บ้าน ลำห้วยนั้นเรียกว่าห้วยด่าน และมีหนองน้ำอยู่เรียกว่า “พุบอน” เพราะมีต้นบอนขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พุบอน” มาจนถึงทุกวันนี้ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดเชิงเข มีน้ำท่วมถึงบางส่วน ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ 4 บ้านสามเรือน ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ 2 บ้านท่าตะคร้อ ทิศเหนือติดหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ทิศใต้ติดหมู่บ้านหนองมะไฟ หมู่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ประมาณ 18 กิโลเมตร
1.2 แผนที่ ขนาดและที่ตั้ง
บ้านพุบอน ตั้งอยู่ในตำบลท่าตะคร้อ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ประมาณ 18 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง
ทิศใต้ จด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ
ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ
ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ
1.3 จำนวนครัวเรือนและประชากร
บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะคร้อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 292 คน แยกเป็น
ชาย จำนวน 158 คน
หญิง จำนวน 134 คน
1.4 สภาพทางสังคม
การคมนาคม
บ้านพุบอน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
บริการสาธารณะในหมู่บ้าน
– มีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย
– มีสถานที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
สถานศึกษา หมู่บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ไม่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ประชาชนจะนำบุตรหลานไปศึกษา โรงเรียนใกล้เคียงกับหมู่บ้าน คือโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
– ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
– มีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา
– มีการจัดประเพณีทำบุญกลางบ้านในวันสงกรานต์
– มีการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
สถานที่ท่องเที่ยว/สถานบริการ
บ้านพุบอน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ มีน้ำตกอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้าน
ประเพณี/เทศกาลประจำปี
– ชาวบ้านพุบอน นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นับถือบรรพบุรุษหรือผู้อาวุโส สืบเชื้อสายต่อๆ กันมา
– มีการทำบุญในวันปีใหม่ วันสงกรานต์
วันเข้าพรรษา ออกพรรษา
และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้รวม
ชาวบ้านพุบอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย มีรายได้รวม ครัวเรือนละ 267,359 บาท / ปี
รายได้เฉลี่ย
โดยภาพรวมประชาชนในหมู่บ้านพุบอน มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปีคนละ 85,152 บาท รายได้รวมทั้งสิ้นของหมู่บ้าน 24,864,400 บาท
รายจ่ายของหมู่บ้าน
โดยภาพรวมรายจ่ายของหมู่บ้าน 6,572,080 บาท
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน เนื่องจากภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านจึงมีอาชีพเกือบทุกครัวเรือน คือ การเพาะเห็ด ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์โอทอปไม้ตาลกลึง

(Visited 1 times, 1 visits today)