บ้านน้ำทรัพย์-หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ-เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในชุมชน มาจัดระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน  เช่น ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (ข้อมูล จปฐ.)  ข้อมูล กชช.2ค. ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูลทุนชุมชน (ทุนที่เป็นเงินและทุนที่ไม่ใช่เงิน) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลสังคม ข้อมูลด้านสุขภาพ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น และให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหรือจัดการ จัดระบบข้อมูล ให้ถูกต้อง ทันสมัย เป็นระบบ มีความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือให้บริการ  การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)