ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560

จังหวัดเพชรบุรี…… จัดประชุมการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นประจำทุก 2 ปี กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้นและใช้ในการวางแผนการพัฒนาทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ซึงในการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อวัดประเมินผลรายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

(Visited 1 times, 1 visits today)