ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เป็นข้อมูลระดับครัวเรือนที่มีการจัดเก็บจากทุกครัวเรือนที่

มีผู้อาศัย ทั้งที่มีเลขบ้านและไม่มีเลขบ้าน เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนไทยควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องใดบ้าง และทำให้ประชาชนทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ส่วนใดที่สามารถแก้ปัญหาเองได้ก็ช่วยกันดำเนินการแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็ขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ส่วนราชการส่วนกลาง หรือในระดับรัฐบาลต่อไปอันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ ซึ่งตัวชี้วัดมีการปรับปรุงและพัฒนาทุก ๕ ปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กำหนดไว้ ๕ หมวด ๓๐ ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากทุกครัวเรือนในเขตชนบท (เขต อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) จำนวน ๗๒,๕๕๖ ครัวเรือน จาก ๕๘๖ หมู่บ้าน  ๘๑ ตำบล  ๘  อำเภอ ซึ่งประชากรจากการสำรวจทั้งหมด  จำนวน  ๒๔๐,๕๘๗  คน มีตัวชี้วัดทั้งจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์  ๓  ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,ตัวชี้วัดที่ ๒๘ คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน/ชุมชนหรือภาครัฐ และตัวชี้วัดที่ ๒๙ คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน/ชุมชนหรือภาครัฐ) และไม่ผ่านเกณฑ์  ๒๘  ตัวชี้วัด โดยจำแนกเป็นรายหมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑  สุขภาพดี  จำนวน ๗ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๖ ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๒  มีบ้านอาศัย  จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘ ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๓  ฝักใฝ่การศึกษา  จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๔  รายได้ก้าวหน้า  จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔ ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๕  ปลูกฝังค่านิยมไทย  จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔ ตัวชี้วัด

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ จำนวนครัวเรือน

                         อำเภอ                              จำนวน (ครัวเรือน)            ร้อยละ

อำเภอเมืองเพชรบุรี                           ๑๗,๘๓๓                   ๒๔.๕๗

อำเภอเขาย้อย                                ๕,๖๔๓                    ๗.๗๗

อำเภอหนองหญ้าปล้อง                       ๔,๐๖๒                    ๕.๕๙

อำเภอชะอำ                                   ๕,๘๗๒                    ๘.๐๙

อำเภอท่ายาง                                 ๑๒,๔๖๓                   ๑๗.๑๗

อำเภอบ้านลาด                               ๑๑,๕๒๔                   ๑๕.๘๘

อำเภอบ้านแหลม                             ๗,๘๖๔                    ๑๐.๘๓

อำเภอแก่งกระจาน                           ๗,๒๙๕                    ๑๐.๐๕

                          รวม                                    ๗๒,๕๕๖                  ๑๐๐

(Visited 1 times, 1 visits today)