การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

วันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้าหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด และให้แนวทางในการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 59 ณ ศาลากลางหมู่บ้านพุบอน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)