การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

  • การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

                     ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดส่งรายชื่อสมาชิกที่กู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ที่ครบกำหนดสัญญาและผิดชำระหนี้ตามสัญญา พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 104 โครงการ เป็นเงิน 9,708,237.53 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) ให้กลุ่มกฎหมาย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาและดำเนินคดีตามกฎหมาย 

                    กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ตามการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงให้จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

                       จังหวัดเพชรบุรี โดย อกส.จ. ได้จัดทำแผนติดตามหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ผิดสัญญา เพื่อจะตรวจสอบแยกลูกหนี้อีกครั้ง และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  1. การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

                   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุน ประเภททุนหมุนเวียน ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559       
                  ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจำทุกปี และได้กำหนด กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 เกณฑ์ประเมินผล 4 ด้าน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้

               ด้านที่ 1 ด้านการเงิน วัดจากการปล่อยเงินกู้ และการรับคืนเงินกู้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

                ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา (ค่าเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 100) ดูจากความสามารถในการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา ที่มีงวดชำระตามสัญญาที่ให้กู้ยืมในปีบัญชี 2560 ภายในปีบัญชี 2560 ทั้งหมด ที่ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา

                สำหรับลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556 – 2559 ดูจากความสามารถในการเรียกคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 60 จากลูกหนี้ค้างชำระ

               ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด เกณฑ์ชี้วัดร้อยละของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี 2560 เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประจำปีบัญชี 2560 (24 ล้านบาท) ต้องปล่อยกู้ร้อยละ 100

               ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัดจากการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน) ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด        ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บ) จัดเก็บการใช้บริการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน โดยจัดเก็บตามสัดส่วนของจังหวัดเล็ก กลาง ใหญ่ ดังนี้

               ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดขนาดเล็ก จัดเก็บที่ 240 ชุด จังหวัดขนาดกลาง 290 ชุด จังหวัดขนาดใหญ่ 320 ชุด และประเภทเงินอุดหนุน จังหวัดขนาดเล็ก จัดเก็บที่ 65 ชุด จังหวัดขนาดกลาง 80 ชุด และจังหวัดขนาดใหญ่ 95 ชุด จะดำเนินการจัดเก็บระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ในการวัดเกณฑ์คะแนน จะวัดที่ระดับพึ่งพอใจมาก กับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนกลางรับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ จังหวัดช่วยแจกและจัดเก็บแบบสอบถาม

         ด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติงาน วัดในเรื่องการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานการรับจ่ายเงิน ตรงตามเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

                   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย     3 ตัวชี้วัด

                             3.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

                               3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

                             3.1.3 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

                   ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วัดเฉพาะเงินกู้ทุนหมุนเวียน)

                   ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. ประจำปี 2560 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด

                             3.3.1 การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี 2560 ส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (เจ้าหน้าที่การเงินของ สพจ.เป็นผู้ดำเนินการ)

                                     1) จัดทำบัญชีคุมเงินกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด    

                                     2) บัญชีคุมเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด /ในสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และให้จัดส่งสำเนาStatement ด้วย

    3.3.2 การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี 2560 ของสำนักงาน อกส.จ. ส่งให้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

                   ด้านที่ 4 ด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

                   ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

                   ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

                   ตัวชี้วัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน

                   ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ

                   ตัวชี้วัดที่ 4.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   สรุปตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ได้แก่ ตัวชี้ที่ 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 และ 3.3

                   3. การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
                         ด้วยจังหวัดเพชรบุรี กำหนดดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุมัติโครงการให้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๒๐ กลุ่ม ๆ ละ ๒ คน รวม ๔๐ คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ และผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 7 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)