สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ เพชรบุรีสร้างสุข ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ