การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ITA

พบ. ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

01  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

✨คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข่าวสาร 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

 05 ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

✨  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

✨ คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

✨ คู่มือสำหรับประชาชน โครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

✨ คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภีณฑ์ OTOP

✨ คู่มือการใช้งานการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ Move For Fund Team

✨ คู่มือการใช้งานแบบประเมินศักยภาพโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน

✨ แนวทางการขับเคลื่องเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09  Social Network

✨ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

✨ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

การประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มท.0404.3/ว3027 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

✨ คู่มือการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสมัญ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

otoptoday สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✨ ขั้นตอนกให้บริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

032 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 นโยบายไม่รับของขวัญ

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

✨ ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 

✨ ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เจตนารมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

✨ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด และ”งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

✨ ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชน เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

✨ ประกาศสำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรื่องนโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม

✨ ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรื่องมาตรการดูแว็บไซต์

✨ ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคุณธรรม

✨ ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรื่องนโยบายด้านความโปร่งใส

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

✨ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด และ”งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

✨ ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

(ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

♣ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
»♦« ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
»♦« ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส
»♦« ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 
♣ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   »♦« คู่มือการปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มีนคม
2564
   »♦« คู่มือแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
  »♦« คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
   »♦« คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการลงทะเบียนคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน โครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภีณฑ์ OTOP
»♦« คู่มือการใช้งานการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ Move For Fund Team
 »♦« คู่มือการใช้งานแบบประเมินศักยภาพโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน
»♦« แนวทางการขับเคลื่องเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
♣ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
»♦« ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
»♦« ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
♣ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : งบจังหวัด จำนว  2 โครงการ
1. »♦«  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมา งบจังหวัด โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP
1.1 »♦« TOR-งบจังหวัด 885,000  บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
1.2 »♦« ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP  กิจกรรมย่อยที่  2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท
1.3 »♦« เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดงบจังหวัด โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP
1.4 »♦« ราคากลางโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท
2. »♦«  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมา งบจังหวัด  โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ 800,000 บาท
2.1 »♦« TOR-งบจังหวัด 800,000  บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
2.2 »♦« ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างเหมา
2.3 »♦« เอกสารแนบท้ายประกาศ งบจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 800,000 บาท
2.4 »♦« ราคากลาง โครงการส่งเสริมกระบวยการเครือข่าย KBO งบประมาณ 800,000 บาท
♣ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
»♦« ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการ KBO งบประมาณ 800,000 ปี 25 64 
»♦« ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ 885,000 บาท
♣ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
»♦« แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
»♦« แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
♣ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนตุพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
 ♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมกราคม 2564
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนกุมภาพันธ์  2564
»♦« บบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมีนาคม 2564
»♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนเมษายน 2564
Δ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Δ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
##########################################################################
การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : สพจ.เพชรบุรี Integrity and Transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

♣ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    »♦« ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
   »♦« ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส
   »♦« ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 
♣ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   »♦« คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
   »♦« คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน โครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภีณฑ์ OTOP
   »♦« คู่มือการใช้งานการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ Move For Fund Team
   »♦« คู่มือการใช้งานแบบประเมินศักยภาพโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน
   »♦« แนวทางการขับเคลื่องเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
♣ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    »♦« ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
    »♦« ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
♣ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
    »♦« TOR-งบจังหวัด-1,314,000 บาท ปี 2563
    »♦« โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
    »♦« ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศราคาจ้างเหมา
    »♦« เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดงบจังหวัด
♣ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    »♦« ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 63
♣ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
    »♦« แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   »♦« แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
♣ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนตุลาคม 2562
    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนพฤษจิกายน 2562
   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนธันวาคม 2562
♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมกราคม 2563
    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนกุมภาพันธ์  2563
    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมีนาคม 2563
   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนเมษายน 2563
   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนพฤษภาคม 2563
   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมิถุนายน 2563
»♦« บบ-สขร.-1-สรุปรายเดือน ตุลาคม 2563
Δ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Δ

ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ
   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ้านเพชรเพลินดิน 
   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี
   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชบุรี
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
นโยบายด้านความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 2561
แผนผังขั้นตอนการบริการ
แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือการประเมิน ITA 1-80 เเบบ OK ปี 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
สุรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(Visited 1 times, 1 visits today)