พช.เพชรบุรี .ร่วมรับชมการประชุม Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงกาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

(Visited 1 times, 1 visits today)