คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการคณะกรรมการ คสป. จัดประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ คสป. ได้รับมอบหมายจัดประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม (คสป.) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1

พช.เพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560 ผ่านระบบ TV Conference วันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560 ผ่านระบบ TV Conference โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี Facebook Twitter Google+ Line