Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงกาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีชั้น 2 (หลังเก่า) น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับชมการประชุม Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงกาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)