คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(12/09/2562)