ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสรินักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

08 พฤษภาคม 2563 /

18:04 น. /

ดาวน์โหลด

ซักซ้อมสร้างความเข้าใจ กรณีปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

23 มีนาคม 2563 /

09:18 น. /

ดาวน์โหลด