คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้าเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(01/12/2563)

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(18/11/2563)