ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู์ KBO จังหวัด งบประมาณ 656,000 บาท

10 มกราคม 2563 /

13:59 น. /

ดาวน์โหลด