TOR การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

09 มิถุนายน 2563 /

17:41 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

09 มิถุนายน 2563 /

17:38 น. /

ดาวน์โหลด

ราคากลาง : ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

09 มิถุนายน 2563 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

09 มิถุนายน 2563 /

17:29 น. /

ดาวน์โหลด