จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

TOR การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

(09/06/2563)

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

(09/06/2563)

ราคากลาง : ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

(09/06/2563)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาชุมชนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงวัตกรรม และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงนวตกรรม

(09/06/2563)