ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๒ จ้างเหมากิจกรรม Road Show OTOP ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงตลาดสินค้าต่างจังหวัด ด้วยวิธี e-biddint

02 เมษายน 2561 /

16:18 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ Quadrant : D ด้านการบริหารจัดการและบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

02 เมษายน 2561 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๒ จ้งเหมากิจกรรม Road Show OTOP ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงตลาดสินค้าต่างจังหวัด ด้วยวิธี e-biddint

21 มีนาคม 2561 /

10:34 น. /

ดาวน์โหลด