ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant D เพิ่มมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่ ๒)

10 กันยายน 2561 /

11:45 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารกำหนดราคากลาง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant D เพิ่มมูลค่า (ครั้งที่ ๒)

10 กันยายน 2561 /

11:41 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ ๒ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ๓.๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กันยายน 2561 /

11:29 น. /

ไม่มีไฟล์

กิจกรรมที่ ๓.๒ : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่ ๒)

10 กันยายน 2561 /

11:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๑ จัดทำจุด Check in ป้ายข้อมูลป้ายบอกทาง ป้ายแสดงเส้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 กันยายน 2561 /

15:25 น. /

ดาวน์โหลด