ข่าวประชาสัมพันธ์

ก30 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ระบวนการดำเนินงานเชิดชูเกียรติ จุดที่ 8 บ้านหนองนำ้ดำ อ.แก่งกระจาน

วันที่ 16 มิ.ย. 59 เวลา 11.00 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี อัดเทปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (สวท.) ในรายการวิทยุ ”ผู้ว่าพบประชาชน

14 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 โดยมี น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม

13 มิ.ย. 59 ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและประชารัฐ และผู้บริหาร CEO บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด ร่วมประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมหารือการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา