ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 ก.ค.59 เวลา 09.30นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO)

14 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี (ศจพ.จ.)

13 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามโครงการพัฒนาชุมชนเพชรบุรีใสสะอาด โดยมี น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลาง

13 ก.ค. 59 เวลา 09.30น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมด้วย น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐรักษามัคคีเพชรบุรี จำกัด การตรวจราชการประจำเดือน ก.ค. 59 จาก นายว

12 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบุรี โดยมีน.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบุรี