ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้ง“ตู้ปันรักปลูกผักกินกัน” เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนและผู้สนใจ