ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรีจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนและข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564