ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เพชรบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกพืชสมุนไพร ต้านโควิด 19