ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C และสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

เพชรบุรี : นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมครัวเรือนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย บูรณาการร่วมกับโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562