ติดต่อเรา

Community Development Provincial Office of Phetchaburi.

หลักการทำงานกับประชาชน 1. พิจารณาภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในชุมชนเป็นหลักเริ่มงาน 2. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น 3. โครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ รวบรัด 4. แสวงหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้พบ 5. ใช้วิธีดำเนินงานแบบประชาธิปไตย 6. การวางโครงการต้องยืดหยุ่นอ่อนตัวได้ตามสถานการณ์ 7. ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน 8. แสวงหาผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นมิตรคู่งาน 9. ใช้องค์กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ 10. อาศัยนักวิชาการหรือผู้ชำนาญเฉพาะสาขา 11. ทำงานกับสมาชิกทุกคนในสถาบันครอบครัว 12. โครงการต้องมีลักษณะกว้าง เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้ ครอบคลุมปัญหาด้านต่างด้วย 13. ทำการประเมินงานเป็นระยะๆ 14. ทำงานกับคนทุกชั้นของสังคม 15. สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับกรอบนโยบายของชาติ 16. อาศัยหลักการเข้าถึงชุมชน 17. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์

สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังแรก) ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองฯ 76000 Phone: 032 425570 โทรสาร.032 400570 Email: yao_ict@hotmail.com, phatchaburi@cdd.go.th
(Visited 24 times, 1 visits today)