พช.เพชรบุรี >> จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

⏰วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. : นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก่อนและหลังการควบรวม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแผนงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของงบบริหาร งบอุดหนุน และงบเงินทุนหมุนเวียน ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 9,388,580 บาท
3.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565
ภาพ/ข่าว>> อนันต์ รักมิตร กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)