💎พช.เพชรบุรี >>  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge  –  Based  OTOP : KBO) จังหวัดเพชรบุรี

⏰วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09:30 น. : นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge  –  Based  OTOP : KBO) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ  

โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 

1.ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  จังหวัดเพชรบุรี มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕   จำนวน  ๑๒๑  ผลิตภัณฑ์  ๖๑  กลุ่ม/ราย  ปรากฏผลการคัดสรรฯ ดังนี้  

             ระดับ  ๕   ดาว ๖๓   ผลิตภัณฑ์

             ระดับ  ๔   ดาว ๓๙   ผลิตภัณฑ์

               ระดับ  ๓   ดาว ๑๒   ผลิตภัณฑ์

               ระดับ  ๒   ดาว ๗   ผลิตภัณฑ์

2.ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  โดยเครือข่ายองค์ความรู้  KBO จังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  โดยเครือข่ายองค์ความรู้  KBO จังหวัด  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕   จำนวน  ๒๐  ผลิตภัณฑ์  สำหรับลำดับที่ ๑๐  ผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำกล้วยพรีไบโอติส์   วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน  คือ  ผลิตภัณฑ์และ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน  ที่คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  ได้พิจารณาคัดเลือกและส่งประกวดผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge  – Based  OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

3.ผลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP  KBO  CONTEST)  ปี  ๒๕๖๕  กรมการพัฒนาชุมชน  กำหนดการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๖๕   เมื่อวันที่ ๒๔  – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕   ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยให้ทุกจังหวัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เข้าประกวดฯ  ในการนี้จังหวัดเพชรบุรี    ได้ส่ง  “ผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำกล้วยพรีไบโอติส์”  วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน  เข้าประกวดฯ 

4.การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้  (Knowledge  –  Based  OTOP  :  KBO)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้  (Knowledge  –  Based  OTOP  :  KBO) จำนวน   ๒  กิจกรรมหลัก   ในไตรมาส  ๑ – ๒   

 #WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> อนันต์ รักมิตร กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)