💎พช.เพชรบุรี >> เปิดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO)กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

⏰วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO)กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้ชื่องาน “ เดินชิว ชิม ช้อป สินค้า OTOP เมืองเพชรบุรี” ณ บริเวณลาน จอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี โดยมีนางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กับการตลาด รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภายในจังหวัดผนึกกำลังองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม 3 วัน ภายใต้ชื่องาน “ เดินชิว ชิม ช้อป สินค้า OTOP เมืองเพชรบุรี” กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 20 กลุ่ม 20 บูธ จาก 8 อำเภอ และกิจกรรมนาทีทอง เพื่อกระตุ้นยอดขายใน 2 ช่วงเวลาต่อวัน (เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.)
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> อนันต์ รักมิตร กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)