พช.เพชรบุรี>>จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

⏰ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนางกัญญา วะเกิดเป้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน จึงมีแนวคิดในการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมกับแผนการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการป้อง-ปราบ-สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา ในการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

​​​ในวันนี้มีการบรรยายหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education) โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบุรี และการบรรยาย หัวข้อการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 72 คน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)