พช.เพชรบุรี>>ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี

⏰ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี( หลังเก่า)

กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ประเด็น และให้รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจให้กรมฯ ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
2.การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP รายใหม่
3. การถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
4.การส่งเสริม OTOP Trader ระดับจังหวัด
5.การดำเนินงานคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
ในการประชุมครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ประเด็นการถอดบทเรียนดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์
3.กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.ผลผลิตผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6.เป้าหมายในอนาคต
7.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)