💎พช. เพชรบุรี>> ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ครั้งที่ ๓/2565

⏰วันที่ 17 มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

 

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครหมู่บ้านต้นแบบการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้  โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 มีหมู่บ้านส่งเข้าประกวดตามโครงการฯ  จำนวน 20 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน  (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด  ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทำวีดิทัศน์ หรือ คลิปวีดิโอ เพื่อแนะนำหมู่บ้านและกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 7 นาที  ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก ให้เหลือเพียง   9 หมู่บ้าน (ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 หมู่บ้าน ด้านสังคม จำนวน 3 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หมู่บ้าน)

ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอข้อมูล ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ด้านสังคม จำนวน 1 หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยการให้คะแนนจะพิจารณาจากโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ ที่หมู่บ้านได้จัดทำ และจะประกาศรายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 3 หมู่บ้าน (ด้านสังคม 1 หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ 1 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม 1 หมู่บ้าน) เพื่อรับเงินรางวัลในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการที่เสนอหมู่บ้านละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 หมู่บ้าน (ด้านสังคม 1 หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ 1 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม 1 หมู่บ้าน)  เพื่อรับเงินรางวัลในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการที่เสนอ หมู่บ้านละ 50,000 บาท โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโล่รางวัล และส่งให้จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบโล่รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10    ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565         

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)