💎 เพชรบุรี>> จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

⏰วันที่ 16 มิถุนายน  2565  จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ วัดดอนทราย  ม.1  ต.ทับคาง  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  โดยมีนายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด, นายอำเภอเขาย้อย, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

 

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอ และกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครัวเรือนและเผยแพร่แอปพลิเคชัน Click ชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน

 

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลุยลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ครัวเรือน นอกจากนี้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนด้อยโอกาส ครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP ณ วัดดอนทราย  ม.1  ต.ทับคาง  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกเหล่ากาชาด และทุกหน่วยงานได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือโดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)