💎 พช. เพชรบุรี>>ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565

⏰วันที่ 27  พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ก่อนวาระการประชุมมีการแจ้งคำสั่งย้ายพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)  จำนวน 3 ราย โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้แก่

1) นายเจษฎา  ธิติเวสส์  ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ย้ายดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน   ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 2) นางดวงพร วงศ์ไพบูลย์ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

         3) นายไพโรจน์ เดชาถิรนันท์ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมในครั้งนี้ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
 2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) 
 3. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
 4. การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี
 5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 6. การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
 7. ผลการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 8. การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

10.ชมวีดิทัศน์เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน                  

       11.โครงการขยายผลและต่อยอดคลินิก e-GP เพื่อบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (นวัตกรรมมิติที่ 1)

12.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มิติที่ 4)

 1. การจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช.” 
 2. สรุปผลการเบิกจ่ายกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ – ๓ 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)