💎 เพชรบุรี>> เปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

⏰ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนางโสฬัส สืบสุข พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านเวียงคอยล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) หรือวันที่เห็นสมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

 

จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านเวียงคอยล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 80 คน 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)