💎 เพชรบุรี>> จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

⏰วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี,นายอำเภอท่ายาง, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอ และกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครัวเรือนและเผยแพร่แอปพลิเคชัน Click ชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลุยลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกเหล่ากาชาด และทุกหน่วยงานได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือโดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

(Visited 1 times, 1 visits today)