💎พช.เพชรบุรี เปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๕

⏰วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(กอ.นตผ.)แห่งชาติเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC)ในไตรมาส ๓ – ๔ และมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัดปี พ.ศ.๒๕๖๕(OTOP Product Champion : OPC)ในไตรมาส ๓ วัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development) และจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีการรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนฯ ทั้งสิ้น ๗๗๔ ราย ๒๒๓๕ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ระดับจังหวัดปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีและนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ ระดับจังหวัดเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕เป็นลำดับต่อไป

ในการคัดสรรฯ ครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPจาก๘อำเภอส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น ๖๑ราย ๑๒๑ ผลิตภัณฑ์จำแนกได้ ดังนี้
๑. ประเภทอาหาร จำนวน ๓๐ ราย ๖๑ ผลิตภัณฑ์
๒. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๓ ราย ๕ ผลิตภัณฑ์
๓. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ ราย ๒๖ ผลิตภัณฑ์
๔. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน ๑๐ราย ๑๘ ผลิตภัณฑ์
๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๖ ราย ๑๑ ผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเข้าคัดสรรฯ เพิ่มจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๖ (ปี ๒๕๖๒ คัดสรรฯ จำนวน ๙๘ ผลิตภัณฑ์)
คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพชรบุรีภาคเอกชน ประธานชมรมเชฟหัวหิน – ชะอำ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรีและสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ และให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)