💎พช.เพชรบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน “1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

⏰วันที่ 11 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดประชุมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียน​รู้​ และการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ตามภารกิจ​กรมการพัฒนาชุมชน​ และภารกิจ​ของกระทรวง​มหาดไทย​ ในการบำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข​ของ​ประชาชน​ แก้ไขปัญหา​ความยากจน​ ลดความเหลื่อมล้ำ​ของสังคม​ ส่งเสริม​การออมของประชาชน​ เป็นการสร้างหลักประกันและสร้าง​ภูมิคุ้มกัน​ให้สมาชิก​ในครัวเรือน   ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

ภาคบ่าย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน “1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ  เพื่อขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1)เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง

2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน ในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ

3) เพื่อพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ไว้วางใจเห็นอกเห็นใจ) ปลูกฝังประชาธิปไตย ความเอื้ออาทร

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)