💎พช.เพชรบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

 ⏰วันที่ 11 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. พลตรี รัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร ภาค 1 ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี  โดยนายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15   

    

        ในการนี้นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะคณะกรรมการ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. ประกอบด้วย การสนับสนุนข้อมูล จปฐ. ข้อมูล TPMAP ชี้เป้าปัญหาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนากลุ่มอาชีพ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน

                

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)