💎พช.เพชรบุรี >>ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ 

⏰วันที่ 28 เมษายน  2565  เวลา 09.30 น.นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน  2565 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดเพชรบุรี, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

 

ก่อนวาระการประชุม นายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ุ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี รับมอบเกียรติบัตรองค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  โดยหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรต้องผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ประสาน

 

มีโดยระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้  

1.การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

2.วันสำคัญประจำเดือนพฤษภาคม 2565

3.ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การใช้ “ลายสุวรรณวัชร์” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

4.รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

5.รายงานปฏิทินกิจกรรมด้ายท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

6.รายงานความก้าวหน้าสถานการ์ด้านการท่องเที่ยวในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

7.โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

8.โครงการจ้างวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวง

9.สถานการณ์นำ้ในปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี

10.ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี

11.การติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภค และบริโภคที่สำคัญและแนวทางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

12.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรี

13.ผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

14.สรุปผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

15.การขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)