💎พช.เพชรบุรี>>ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพชรบุรี ปลูกถั่วฝักยาวสิรินธร และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

 

⏰วันพุธที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรม “การเพาะปลูกถั่วฝักยาวสิรินธร  และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรจากนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้และศูนย์แบ่งปันอาหารและเมล็ดพันธ์ุ/กล้าพันธุ์ผักแก่ประชาชน นำไปสู่การขยายผลออกไปในวงกว้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 

🌱🌱ในการนี้  นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมปลูกถั่วฝักยาวสิรินธร พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องชะงักงัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

 😷😷ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)