💎พช.เพชรบุรี>> ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

⏰วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)  ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ และมอบนโยบายการดำเนินการประเมินส่วนราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนจากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม 

 

ถัดมา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงนำเสนอรายละเอียด รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในส่วนภูมิภาค โดยมีวาระสำคัญในการประชุม ดังนี้ 

 

1)นโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2)แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ

3)ตัวชี้วัดและร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4)รายละเอียดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

5) และตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามภารกิจสำคัญอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน  

 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี TV. เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมประชุมและรับฟังการประชุมฯสด จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)