💎พช.เพชรบุรี>>จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

⏰วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  8  มกราคม  2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์ พิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การกล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา พิธีลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมทั้งจัดให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่  ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปยังทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บังเกิดผลโดยพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ชั้น 1 

 

นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันที่ ๘ มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดเพชรบุรี สำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร มีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลนี้ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย  ดังที่ทรงมีพระดำรัสความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่า สมเด็จพระพันปีหลวงมาตั้งแต่เด็ก ได้เห็นท่านทรงงาน และรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่าน ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ข้าพเจ้า มีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธาน โดยข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การเดินทางไปชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ทำให้เห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลได้” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนัก ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)